Proč se slaví Vánoce?

Proč se slaví Vánoce?

Kategorie: POČTENÍČKO

Ptát se proč se slaví Vánoce, se zdá se to být triviální dotaz. Ale smysl Vánoc se z našich domovů pomalu, ale jistě vytrácí. Co jsou to tedy Vánoce? 

Jak si dnes lidé v české republice Vánoce představují, jak je slaví a jak si jich užívají? Dětem nalžou, že dárky nosí Ježíšek. A když děti odrostou zjistí, že dárky pod stromeček dávají rodiče a ne Ježíšek.  V pubertě Vánoce mladí lidé přímo nenávidí, protože se jim zdají pokrytecké, falešné, neupřímné… A je smutné, že mají částečně pravdu. A Dospělí? Dospělí se honí za nákupy, za jídlem, kupují věci, které by jindy v roce nekoupili a nakonec jsou rádi, když Vánoce skončí. A taky jsou i zděšeni, když zjistí kolik zase přibrali na váze. 

Tak k čemu jsou ty Vánoce?

Vánoce jsou vlastně oslavou narozenin někoho, kdo se narodil před více jak 2 tisíci lety. V době, kdy žil, jej nazývali Ježíš Nazaretský. Ježíš se narodil v prvním roce našeho letopočtu. ( V prvním roce, protože od jeho narození se počítá letopočet celého světa.) Dnes je zcela jasné, že Ježíš je historická osobnost a opravdu žil. Proč tato osobnost ovlivnila a ovlivňuje dějiny celého světa? Proč ho někteří lidé mají rádi a jiní ho nenávidí, a to i když ho vlastně neznají? Čím byl výjimečný? Proč ovlivnil tehdejší svět i další generace až do dnešní doby? V čem je jeho narození, život a smrt tak významné? Proč jeho příchod dávno ještě před jeho narozením předpovědělo několik proroků? 

Je mnoho otázek a mnoho odpovědí. Ale nechci se tu pouštět do teologických úvah. Jen je smutné, že se z poselství Ježíše Nazaretského stává svátek shonu, nákupů, tržeb obchodníků, přejídaní se….A to hlavní, láska k bližnímu, nám dost často uniká. 

U  nás doma jsme si vždy na Vánoce četli úryvek z Bible, kde se pojednává o narození Ježíše. A tak vám 2 úryvky o narození Ježíše předkládám. Jejich posouzení nechávám na vás. Zkuste si připomenout pravý smysl Vánoc. 

Úryvek první

„ Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. 

Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."

To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh je s námi. 

Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. Nepoznal ji však až do doby, kdy porodila svého prvorozeného syna, jemuž dal jméno Ježíš. 

Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu.

"Kde je ten narozený židovský král?" ptali se. "Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."

Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a tázal se jich, kde se má narodit Mesiáš.

"V judském Betlémě," odpověděli mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka:

‚Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských měst vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe Panovník vzejde, jenž bude pastýřem pro můj lid Izrael.'"

Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já."

Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost.

Vešli do domu, nalezli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy.

A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil."

Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka: "Povolal jsem svého Syna z Egypta."

Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. 

Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Hlas je slyšet v Ráma, naříkání, pláč a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi; a nedá se utěšit, protože jich už není." 

Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví."

Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Archelaos, a tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský. “ 

Evangelium podle Matouše 

Úryvek druhý 

„ V těch dnech vydal císař Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu.  (Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie.) Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. 

I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém (protože byl z domu a rodu Davidova), aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marii nastal čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. 

V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Náhle mezi nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: "Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích." 

A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle."

Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: "Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil."

Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno, a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. 

A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli tak, jak jim bylo řečeno.“  

Evangelium podle Lukáše

 

Obrázek vánoce 

obrázek nakreslila: Lucie Vilímková, Zlín 

Zdroj: Nová bible kralická
http://www.nbk.cz/ 

Autor: Š.E.

 


Štítkyfacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

 Proč se slaví Vánoce? - Autor: ohi 13. 12. 2007
 Proč se slaví Vánoce? - Autor: zas 13. 12. 2007

     bydleti.cz


Životní styl